تکه ای از متن پایان نامه :

سه روش براي مطالعه این پدیده اقلیمی هست که هر کدام از آنها رامی تواند بایکدیگر تلفیق و به صورت یک روش جدید ارائه نمود. سه روش اصلی عبارتند از:

–  روشهاي سینوپتیک : مطالعات زیادي در زمینه بارشهاي سنگین، درداخل و خارج ازکشور، با بهره گیری از الگوهاي سینوپتیکی انجام شده که در ذیل به چند نمونه از آن تصریح می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– لشکري ( 1375 ) الگوهاي سینوپتیکی بارشهاي شدید جنوب غرب ایران را مطالعه نمود و وقوع بارشهاي سنگین و سیل آسا در جنوب غرب ایران را نتیجه تقویت و تشد ید فعالیت مرکز کم فشارمونسونی،سودانی ومنطقه همگرائی دریاي سرخ وتبدیل آنهابه سیستم دینامیکی وترمودینامیکی میداند.

– خوشحال دستجردي ( 1376 ) مدلهاي سینوپتیک و کلیماتولوژي براي بارشهاي بیش از صد میلی متردر سواحل جنوبی دریاي خزر را تحلیل و مطالعه نموده می باشد. نتایج مطالعه هاي ایشان نشان داده که ریزش این بارانها در اثر فرارفت سرد سیبري برروي ایران انجام نمی گیرد و مقدار ریزش باران در دامنه هاي شمالی البرز با ارتفاع کاهش نیافته بلکه افزایش می یابد. همچنین در این پژوهش نشان داده شده که این بارانها در اثر ورود جبهه هاي تقویت شده نسیم دریا توسط سیستمهاي سینوپتیکی در ساحل، ریزش می‎نمایند.

– باشکند (1379) به مطالعه و ارائه مدلهاي سینوپتیکی بارشهاي سنگین در شمال غرب ایران پرداخت و نشان داد که بخشی از ریزشهاي جوي منطقه شمال غرب ایران ناشی از ویژگی هاي جغرافیایی منطقه می باشد. او با مطالعه بارشهاي 24 ساعته، 30 میلی متر یا بیشتر در یک دور ه 5 ساله، نشان داد که وقوع بارشهاي سنگین و سیل آسا در منطقه با در نظر داشتن عامل توپوگرافی در ماههاي فصل بهار و پاییز، بیشتر از بقیه ماهها می باشد، و اکثر آن در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب اتفاق می افتد.

طوفانها در منطقه مورد مطالعه قرارگرفته که باعث ایجاد سیلابهاي حداکثر در ایالات متحده شده می باشد. در این واکاوی اهمیت پارامترهایی زیرا آلودگی باند تابشی، شیب انتخابی، تگرگ، کالیبراسیون رادارها و روابط Z-R براي برآورد بوسیله ،WSR-88D نشان داده شده می باشد.

وینجی زاو ( 1997 zhao) به مقایسه تشخیصی و مدلسازي عددي بارش سنگین در دشتهاي مرکزي آمریکا پرداخته می باشد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: