پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده یکی از فرآیندهای مهم پژوهشی می باشد که از طریق کلیه فعالیت‌های پژوهشی تا دسترسی به یک نتیجه، کنترل و هدایت می گردد.  هدف محقق در این فصل تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نمرات پیش آزمون و پس آزمون در پرسشنامه عملکرد تحصیلی با بهره گیری از نرم افزار Spss می‌باشد که مشتمل بر جداول توزیع فراوانی و تجزیه و تحلیل داده ها در ارتباط با یافته های توصیفی و استنباطی مربوط به فرضیه ها می باشد.
قسمت اول به ارائه یافته های توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) اختصاص داده شده می باشد. قسمت دوم با بهره گیری از آزمون تحلیل کوواریانس(ANCOVA) برای مطالعه فرضیه های پژوهش انجام گردید. تحلیل کوواریانس به ما امکان می‌دهد که تفاوت های بین گروه ها را در حالی که به صورت آماری کنترلی بر متغیر پیوسته هست، مطالعه گردد. این متغیر اضافی(که متغیر کمکی، هم تغییر یا هم پراش نامیده می گردد) متغیری می باشد که حدس زده می گردد بر متغیر وابسته تأثیرگذار می باشد. SPSS از روش رگرسیون برای حذف تغییرات در متغیر وابسته که به علت متغیر کمکی یا هم تغیر می باشد بهره گیری می کند و سپس تحلیل واریانس عادی بر روی نمره های اصلاح شده یا تعدیل شده انجام می دهد. از طریق حذف تأثیر این متغیر اضافی، ANCOVA توان یا حساسیت آزمون F را افزایش می دهد. یعنی با این کار احتمال اینکه بتوان تفاوت بین گروه ها را تشخیص داد افزایش می یابد.

با بهره گیری از شیوه های آمار استنباطی، به مقصود اخذ تصمیم مناسب بر اساس اطلاعاتی که از نمونه جمع آوری شده، نتایج حاصله با احتمال معینی به جامعه تعمیم داده گردید. از آنجا که در تعمیم ویژگی های نمونه جامعه، لازم می باشد مقداری را به عنوان خطا در نظر گرفت، در این پژوهش سطح خطا در حدود 05/0 در نظر گرفته شده می باشد. در دنباله مطلب کوشش گردید تا با تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمایش خود، به مطالعه فرضیه‎های پژوهش پرداخته گردید.

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان