تکه ای از متن پایان نامه :

فصل چهارم: نتایج و بحث:

4-1- واکاوی دستگاهی اسانس دارچین:

با مطالعه نتایج حاصل از واکاوی دستگاهی[1] اسانس تهیه شده در آزمایشگاه مشخص گردید که 17ترکیب مختلف از اسانس شناسایی گردید که بیشترین درصد ترکیبات به ترتیب سینام آلدئید[2] 77% ، سینام آلدئید دی متیل استات[3] 63/6% ،آلفا-کاپائین[4] 6% و دلتا –کادنین[5] 3% می باشد.(جدول 3-1)

نتایج حاصل از واکاوی دستگاهی اسانس های تجاری نیز نشان داد که 15 ترکیب شیمیایی از هر کدام از اسانس ها شناسایی شده می باشد که بیشترین درصد ترکیبات در اسانس تجاری (1) به ترتیب سینام آلدئید 76% ، ترانس کاریو فیلن[6] 68/3% ، لینالول[7] 37/2% و اوژنول[8] 3/2% میباشد (جدول 3-2)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در اسانس تجاری (2) به ترتیب سینام آلدئید 72% ، ترانس کاریو فیلن 45/3% ، لینالول 6/2% و اوژنول 98/1% میباشد. جدول (3-3) همانطور  که از نتایج مشخص می باشد این ترکیبات با درصد های متفاوت اما به هم در هردو اسانس تجاری تقریبا مشابه می باشد.     

 

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: