تکه ای از متن پایان نامه :

 

 شکل ‏2‑13: الگوهای تفرق اشعه ی ایکس برای نانو کامپوزیت های پلی اتیلن– اکتن/ پلی اتیلن با چگالی پایین/ نانو لوله های کربنی چند دیواره و نانو لوله های کربنی چند دیواره ]63[.

با افزایش میزان نانو لوله های کربنی، کاهش بسیار کمی در میزان درصد بلورینگی محاسبه شده از روش گرما سنجی روبشی تفاضلی نظاره می گردد. این موضوع به دلیل شبکه های شکل گرفته از نانو لوله های کربنی در ماتریس پلیمری می باشد که از نفوذ زنجیر های پلیمری در طول تبلور جلوگیری کرده و منجر به کاهش میزان درصد بلورینگی می گردد. نتایج مشابهی به وسیله یانگ ]64[ و همکاران در مطالعه کامپوزیت های پلی فنیلن سولفاید گزارش شده می باشد. درصد بلورینگی محاسبه شده از روش تفرق اشعه ایکس و روش گرما سنجی روبشی تفاضلی تقریبا دارای طریقه مشابهی می باشند.

کربنی می باشد.در شکل ‏2‑15 تاثیر حضور نانو لوله های کربنی بر مقاومت سطحی و حجمی نانو کامپوزیت های پلیمری مورد نظر نشان داده شده می باشد. با اضافه شدن بیش از 5 % وزنی نانو لوله کربنی، کاهش شدیدی در مقاومت حجمی نانو کامپوزیت های پلیمری نظاره می گردد، به طوری که در کامپوزیت حاوی 10% وزنی از نانو لوله های کربنی مقاومت حجمی به میزان پنج مرتبه بزرگی[1] نسبت به آمیزه خالص کاهش یافته و این موضوع نشان دهنده آن می باشد که آستانه ایجاد شبکه  ذرات نانو لوله های کربنی بین 5 تا 10% وزنی می باشد. مقاومت سطحی نیز به میزان چهار مرتبه بزرگی کاهش یافته و آستانه ایجاد شبکه در ذرات نانو لوله کربنی بین 1 تا 3% وزنی می باشد.

1 Order of magnitude

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر پلی الفینی و نانو لوله های کربنی تک دیواره

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: