تکه ای از متن پایان نامه :

 -2-5-5  اتصالات نیمه صلب متداول در ایران(دکتر فریبرزوهمکاران,1379):

در ایران گاهی به علت کمبود پروفیلهای با شماره بالا برای تیر در ساختمانهای متوسط وکوتاه از دومقطع تیر با فاصله از هم بهره گیری می گردد. دراین نوع اتصال به علت نبودن فضای کافی جهت اتصال درمحل ستون تیرها از کنار ستونها عبور داده می گردد.وسپس توسط نبشی های فوقانی وتحتانی به ستون متصل می گردد بگونه ای که آغاز نبشی پایینی قرارداده می گردد آنگاه تیر در محل گذاشته شده ودر نهایت نبشی ت)تغییر شکل کمتر تحت بار زلزله

ج)قابلیت بهره گیری در سازه های موقت وامکان بهره گیری مجدد از پروفیلها

ب) معایب

الف) خاصیت چرخشی این اتصالات ناشناخته می باشد پس به علت حالت نیمه صلب بودن مقداری لنگراز تیربه ستون انتقال می یابد و بایستی اتصال قابلیت این انتقال راداشته باشد.

ب) به علت نیمه صلب بودن اتصال بایستی مطالعه کل قاب با اتصال نیمه صلب انجام گردد و بادرنظرگرفتن ضوابط قابها با اتصال نیمه صلب تحلیل گردد .

2-2-5-7  مطالعه رفتار ونیروهای وارد براتصال خورجینی

با وجود شکل ساده ،توزیع تنش در این اتصالات پیچیده می باشد. نکته مهم این می باشد که مقاومت وسختی با شکل جوش به نحو موثری تغییرمی کند، بعنوان مثال اگرنبشی نشیمن فقط به ستون جوش گردد پس نبشی مقاومت کمی خواهد داشت و بال نبشی همانند صفحه ای طره ای اقدام می کند ودر این حالت اتصال مقاومت جانبی کمی برای تغییر مکان سازه در برابر بارجانبی خواهد داشت. به عکس اگرجوش قابل قبولی برای اتصال نبشی نشیمن به پروفیل تیر ایجاد گردد تغییر شکل محوری نبشی نشیمن مقید می گردد و باعث افزایش مقاومت خمشی نبشی می گردد.اگر چه چنین جوشی پیچش موجود دراتصال راکاهش می دهد اما بطورکلی به نظر نمی رسد که در برابر تغییرمکان جانبی خیلی مقاوم باشد و این مقاومت را بایستی توسط بادبند یا المانهای برشی افزایش داد. جنبه دیگر مسئله که بایستی فهمیده گردد رفتار غیرالاستیک اتصال می باشد که عامل مهمی برای مقاومت در برابر زلزله می باشد.این مطلب در مطالعه طیف زلزله منجیل نیز دیده گردید که

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: