قسمتی از متن پایان نامه :

3-3-5 نتایج فرضیه اصلی سوم

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (11-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرسود هر سهم و تغییر سود آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران  هست و مقدار آن100/0  می باشد. ؛که این ضریب همبستگی اندازه پایین می باشد و در واقع متغیر یاد شده نمی تواند به صورت مستقل اقدام کند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 008/0 می باشد، نشان می دهد که 8/0% از تغییرات سود آتی به تغییرسود هر سهم وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که: فرضیه فوق تأیید گردیده و ارتباط خطی و مثبت بین سود هر سهم  و تغییر سود آتی بدست آمد،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی یکسان می باشد.

نتایج مربوط به فرضیه های فرعی به صورت ذیل اظهار می گردد:

1-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-3

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (62-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرسود هر سهم و تغییر سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالایی دارند،  هست و مقدار آن094/0است. ؛که این ضریب همبستگی اندازه بسیار پایین می باشد و در واقع متغیرهای یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 002/0 می باشد، نشان می دهد که 2/0% از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود هر سهم وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق رد گردیده، وهیچ ارتباط خطی بین تغییرسود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریا ن های نقدی بالایی دارند، وجود ندارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

2-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-3

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (66-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرسود هر سهم و تغییر سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند،  هست و مقدار آن134/0است. ؛که این ضریب همبستگی اندازه پایین می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 011/0 می باشد، نشان می دهد که 1/1% از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود هر سهم وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق رد گردیده، وهیچ ارتباط  خطی بین تغییرسود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند، وجود ندارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

3-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-3

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (70-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرسود هرسهم و تغییر سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند،  هست و مقدار آن412/0است. ؛که این ضریب همبستگی اندازه خوبی می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 164/0 می باشد، نشان می دهد که 4/16 % از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود هر سهم وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و ارتباط بین تغییر سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند، مثبت  اظهار گردید ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران