مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

غزل 37

 

 

به هر جا بنگرم بالا و گر پست
درون خانه و بیرون در اوست
ز یک شاخیم اگر شیرین اگر تلخ
به پایم شاخ گلبن رشته ی دام
توانایی مرا باریست بر دوش
پر و بال می باشد دام من، خوش آن دام
نباشد بنده کازادش توان نمود
نه عاشق آنکه غیر از معشوق بیند
نشاط ار دید نتوانی به خورشید
جهان را ایمنی فتح علی شاه
نبینم در دو عالم غیر از یکی هست
هم او  خود حلقه بر در زد هم او بست

ز یک بزمیم اگر هوشیار اگر مست
به راهم موج دریا حلقه ی شست

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

زبر دستی مرا بندیست بر دست
که از قیدش به پروازی توان جست
نباشد خواجه کز قیدش توان رست
نه معشوق آنکه غیر از وی در جهان هست
ببین در سایه کان در نور پیوست
که ایمن باد ذاتش تا جهان هست
(نشاط اصفهانی، 1379: 80)

 

 

1- سطح زبانی           

الف)آوایی      

موسیقی بیرونی یا وزن: مفاعیلن، مفاعیلن، فعولن

بحر شعر: هزج مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: پست، هست، بست، مست، شست، دست، جست، رست، پیوست

در کلمات: پست، هست، بست، جست، دست صنعت تجنیس به کار رفته می باشد.

کلمه هست در محلّ قافیه دو بار تکرار شده می باشد.

حرف روی صامت “ت”می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: درون، بیرون (2) بنده، خواجه (7)  رشته، حلقه (4)

سجع متوازن: شاخ، بزم(3) شیرین، هشیار (3) تلخ، مست (3)  شاخ ، موج (4) گلبن، دریا (4)  دام، شست (4) پای، راه (4) بار، بند (5)  دوش، دست (5)  نمود، رست (7)

جناس اشتقاق: پر، پرواز (6)  عاشق، معشوق (8)

کثرت تکرار: اگر (3)

تکرار واژه: هم (2)  به(4)  مرا(4)  بر(5)  دام(6)  نباشد(7)  توان(7)  معشوق(8)  نه (8)  غیر از (8) آنکه(8)  ایمن(9)

 

ردالصدر الی العجز

 

جهان را ایمنی فتح علی شاه

رد الصدر الی الابتدا

که ایمن باد ذاتش تا جهان هست

 

جهـــــان را ایمنــــی فــــتح علـــــی شـــــاه            کـــه ایمـــن بـــاد ذاتــش تا جهــــان هســـت

ب)واژگانی

لغات عربی: عالم، حلقه، قید، دریا، عاشق، معشوق، فتح، ذات

لغات مرکّب: هشیار، گلبن، توانایی، زبر دستی

ترکیب های اضافی: شاخ گلبن، رشته ی دام، موج دریا، حلقه ی شست، دام من

ترکیب های وصفی: دو عالم، آن دام

اسم ذات

عناصر طبیعی: شاخ، گلبن، موج، دریا، پر، بال، خورشید، نور، سایه

انسانی: بزم، توانایی، زبر دستی، بنده، آزاد، خواجه، نشاط، فتح علی شاه،

اعضای بدن: دوش، دست

اشیا: در، رشته، حلقه، شست، بند، دام، قید

جایها: خانه، راه، جهان

اسم معنی: هشیار، مست، ذات

 

ج)نحوی

فعل ها بیشتر ساده هستند، کاربرد فعل مضارع اخباری منفی به شکل قدیمی: نمی بینم، نتوانی کار برد نه به عنوان قید نفی: نه عاشق، نه معشوق، بهره گیری مانند های شرطی: ز یک شاخیم اگرشیرین اگر تلخ/ ز یک بزمیم اگر هوشیار اگرمست.

2-سطح ادبی


جمع با تقسیم

 

ز یک شاخیم اگر شیرین اگر تلخ
ز یک بزمیم اگر هشیار اگر مست

 

مراعات النظیر: موج، دریا، شست(4)  رشته، حلقه(4) دوش، تناسب(5) پر، بال، پرواز(6) خورشید، نور، سایه(9)

تضاد: بالا، پست(1)  درون، بیرون(2)  شیرین، تلخ(3)  هشیار، مست(3)  پرواز، دام(6) بنده، آزاد(7)

ازدواج

 

درون خانه و بیرون در اوست
هم او خود حلقه بر در زد هم او بست

 

زیک شاخیم اگر شیرین اگر تلخ
ز یک بزمیم اگر هشیار اگر مست

 

به پایم شاخ گلبن رشته­ی دام
به راهم موج دریا حلقه­ی شست

 

توانایی مرا باریست بر دوش
زبر دستی مرا بندیست بر دست

 

صنعت تشبیه


به پایم شاخ گلبن رشته­ی دام

به راهم موج دریا حلقه­ی شست


تشبیه شاخ گلبن به رشته دام: حسی به حسی، مقیّد، مجمل، مؤکّد

تشبیه موج دریا به حلقه ی شست: حسی به حسی، مقیّد، مجمل، مؤکّد


توانایی مرا باریست بر دوش

زبر دستی مرا بندیست بر پای


تشیبه توانایی به بار: عقلی به حسی، مقیّد، مجمل، مؤکّد

تشیبه زبر دستی به بند: عقلی به حسی، مقیّد، مجمل، مؤکّد


پر و بال می باشد دام من، خوش آن دام
که از قیدش به پروازی توان جست

 

تشبیه پر و بال به دام: حسی به حسی، مفرد، مجمل، مؤکّد

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده می باشد؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. تأثیر نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه می باشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: