عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

ارائه­ مدلی جهت مقایسه سیستم ­های یکپارچه­ کامپیوتری مدیریت فرآیند کسب­ و کار در سازمان­ها BPMS’s

تکه ای از متن پایان نامه :

شبیه­سازی نوعی مدل­سازی کامپیوتری از یک وضعیت فرضی می باشد که می­تواند برای استقرار آن مدل در سیستم مورد تجزیه­وتحلیل قرار گیرد]45[. برای کمک به صاحبان فرآیند کسب­وکار و تحلیل­گران کسب­وکار در طراحی فرآیند،BPMS  قابلیت شبیه­سازی فرآیند و توانایی مدل­سازی را فراهم می­کند. شبیه­سازی، شامل توزیع احتمالی زمان برای هر فعالیت در فرآیند شبیه­سازی شده می­باشد. بدیهی می باشد که آماده­سازی مدل هنگامی صورت می­گیرد که الگوریتم شبیه­سازی مورد بهره گیری و مدل­های توزیع احتمال متناسب با هر یک از فعالیت­ها در فرآیند کسب­وکار تعیین گردد.

  • پس از این که داده­هاجمع­آوری شدند؛شبیه­سازفرآیند، گلوگاه­ها و نقاط ضعفدرطراحی فرآیند را شناساییمی­کند و بر اساس نتایج حاصلاز شبیه­سازی، طراحی فرآینداولیهمی­تواند باعث بهبود در چرخه­ی مدیریت فرآیند کسب­وکار گردد. در واقع، صاحبانفرآیندمی­توانندشبیه­سازی داده­ها را به­مقصود افزایش کاراییدست یابی بهنتایج بهتر
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • هزینه­یکمتر

 

یک شبیه­ساز فرآیند تعداد زیادی از نمونه­های فرضی یک فرآیند را تولید می­کند، نمونه ها را گام به گام اجرا می­کند و سوابق هر مرحله­ی اجرا را ثبت می­نماید. خروجی یک شبیه­ساز به گونه معمول شامل اطلاعات ثبت شده در شبیه­سازی و همچنین آمار مربوط به چرخه­ی زمان، متوسط زمان انتظار و بهره­برداری از منابع سازمان می­باشد. شبیه­سازها، از الگوریتم­های خاص و هوشمندی برای تکمیل فرآیند شبیه­سازی با سرعت بالا بهره گیری می­کنند. شبیه­سازی فرآیند کسب­وکار، می­تواند حجم بالایی از فرآیند­ها و فعالیت­ها را در چند ثانیه به­گونه مؤثری شبیه­سازی نماید. برای هر یک از آیتم­های کاری ایجاد شده در طی شبیه­سازی، ابزار شبیه­ساز موارد زیر را در نظر می­گیرد:

 

با بهره گیری از اطلاعات جمع آوری شده، ابزار شبیه­سازی می­تواند زمان انتظار متوسط برای هر وظیفه را محاسبه نماید، زیرا که در شناسایی تنگناها و گلوگاه­های فرآیند دارای تاثیر می­باشد.. در واقع، اگر زمان انتظار فرآیندی بسیار بالا بود، به این معنی می باشد که گلوگاهی در سطح این کار هست و

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه