عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

همان‌طورکه گفته گردید در فرایند مجهول‌سازی فعل کوچک نمی‌تواند به این گروه حرف تعریف حالت و همچنین به موضوع برونی تأثیر معنایی بدهد. درنتیجه، این گروه فعل پوسته‌ای بدون مشخص‌گر فرافکن می گردد و بر فراز آن افزودة «ناجوانمردانه» ادغام می گردد. سپس فعل کمکی مجهول «شدن» با این مرحله ادغام می گردد و گروه مجهول را تشکیل می‌دهد. هستة زمان با برون‌داد مرحلة پیشین ادغام می گردد. سپس بین این هسته و گروه حرف تعریف «آن‌ها» رابطة تطابق مستقر می گردد و ازآنجاکه هیچ عنصر مداخله‌‌کننده‌ای بین این دو عنصر وجود ندارد، مشخصه‌های تعبیرناپذیر شخص و شمار بر روی هستة زمان به صورت سوم‌شخص جمع بازبینی می گردد و مشخصة قوی و تعبیرناپذیر حرف تعریف هستة زمان باعث می گردد این گروه حرف تعریف بر فراز گروه قیدی افزودة «ناجوانمردانه» حرکت کند و در مشخص‌گر گروه زمان قرار گیرد. هم‌زمان با این فرایندها مشخصة تعبیرناپذیر حالت این گروه حرف تعریف که تأثیر معنایی پذیرنده را دارد و مشخصة تعبیرناپذیر حالت هستة زمان بازبینی می شوند و ازآنجاکه هستة زمان دارای حالت فاعلی می باشد، گروه حرف تعریف «آن‌ها» علی‌رغم تأثیر معنایی پذیرنده حالت فاعلی می‌گیرد. برمبنای اصل انجماد، پس از این فرایند اعمال فرایندهای نحوی دیگر بر روی این گروه حرف تعریف ناممکن می گردد. نمودار «17» بازنمود اشتقاق بند پیروِ جملة «18ـ الف» می باشد، با این تفاوت که متمم‌نمای «که» با فرافکن بیشینة زمان ادغام می گردد و فرافکن بیشینة گروه متمم‌نما را تشکیل می‌دهد.

در اشتقاق بند پایه جملة «18ـ الف» محمول مجهول «کشته» با متمم خود «که آن‌ها ناجوانمردانه کشته شدند» ادغام می گردد و فرافکن بیشینة محمول (که در اینجا گروه فعل می باشد) تشکیل می گردد. سپس هستة گروه فعلی کوچک با این مرحله ادغام می گردد. در این مرحله دو تحلیل می‌توانیم درنظر بگیریم. نخست اینکه فرض کنیم فعل کوچک بدون گره مشخص‌گر فرافکن بیشینه می گردد و پوچ‌واژة پنهان در آن درج نمی‌گردد. این تحلیل با سه مشکل روبه‌رو می باشد؛ نخست اینکه، نمودار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: