عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

را مورد مطالعه قرار مي‌دهد و يکي از انواع روش‌هاي آن تحقيق پيمايشي می باشد. اين روش شامل جمع آوري اطلاعات بطور مستقيم از گروهي از افراد می باشد. تحقيق پيمايشي، با پديده هايي که در زمان حال اتفاق مي‌افتد سروکار دارد(حافظ نيا، 1390).

3-3-3)  تحقيقات همبستگي

اين تحقيقات براي کسب اطلاع از وجود ارتباط بين متغيرها انجام مي‌پذيرد، ولي درآنها الزاما کشف ارتباط علت و معلول موردنظر نيست،بلکه در تحقيق همبستگي بر کشف وجود ارتباط بين دو گروه از اطلاعات تاکيد مي‌گردد، اين ها اطلاعاتي می باشد که در خصوص يک متغير در دو جامعه يا دو موقعيت گردآوري شده، يا اطلاعاتي می باشد که در خصوص دو يا چند متغير در يک جامعه تهيه شده می باشد(حافظ نيا، 1390).

 

 

آوري داده ها از پرسشنامه استاندارد بهره گیری نموده و يا پرسشنامه اي را با در نظر داشتن مدل، فرضيات اصلي و زير فرضيات طراحي نموده و پس از تعيين روايي و پايايي، از آن بهره برداري نمايد.

 

3-5  فرضيات تحقيق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تحقيق به روش علمي حول محور يک مسئله يا مشکل صورت مي‌گيرد. قدرت تصور و حدس ذهني بشر به عنوان يك محقق به او امکان مي‌دهد تا در مورد موضوعات مختلف تفکر کند، حدس بزند، تصوير ذهني ايجاد کند و راه حل‌هاي مختلف پيشنهاد کند. يك محقق از همين روش براي طرح يک يا چند فرضيه براي نتيجه تحقيق بهره گیری مي‌كند. به عبارت ديگر فرضيه راه حل پيشنهادي محقق براي حل مسئله تحقيق و يا نتيجه تحقيق می باشد.

به عبارت ديگر فرضيه نوعي حدس زيرکانه در مورد حل يک مساله می باشد. فرضيه مي‌تواند به عنوان ارتباط‌اي فرضي(بطور منطقي) بين دو يا چند متغير تعريف گردد که در غالب عبارات قابل آزمون مطرح شده اند(دانايي فرد و‌‌‌‌ همکاران، 1390).

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه