عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • کرنش[1] :
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کرنش در اصطلاح به تغییر در طول جسم جامد در هر جهت نسبت به طول آن جسم در همان جهت که در اثر اعمال نیرو (تنش) پدید می آید گفته می گردد.

 

  • سختی[2] :

توانایی یک مولفه یا ترکیبی از مولفه ها جهت تحمل ومقاومت در برابرتغییرشکلهایی می باشد که دراثرتنش به وجودمی آید .

توانایی یک مولفه یا مجموعه ای از مولفه هادر تحمل تغییر شکل بعد از محدوده الاستیک می باشد.

  • تنش تسلیم[3]:

تنشی که در آن تغییر شکل پلاستیک آغاز می گردد .

  • تنش نهایی[4]:

با اضافه کردن بار کرنش نسبت به تنش بیشتر افزایش می یابد تا اینکه به یک نقطه نهایی برسد .

  • ممان اینرسی:

میزان مقابله جسم در برابر دوران از حالت طبیعی حول یک محور مشخص.

  • قانون هوک:

نیرویی که فنر را هل می دهد و یا می کشد و بصورت خطی با تغییر طول فنرارتباط دارد .

  • تغییر شکل محوری[5]:

تغییر در طول یک جسم در اثراعمال نیرو تحت بارگذاری محوری را گویند .

  • تغییر شکل برشی:

تغییردر اندازه یک جسم در اثر نیروی اعمال شده ناشی از نیروهای برشی راگویند .

  • لنگر پلاستیک:

حداکثر لنگر مقاوم یک عضوتحت اثر نیروی خمشی راگویند .

[1] -Strain

[2] -Stiffness

[3] -Yield stress

[4] -Ultimate stress

[5] -axial deformation

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه