تکه ای از متن پایان نامه :

-2-6- طبقه بندی آنتی اکسیدانها:

آنتی اکسیدانها بر حسب منشاء آنها به دو گروه زیر تقسیم می شوند:

آنتی اکسیدانهای سنتزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

آنتی اکسیدانهای طبیعی

2-2-7-آنتی اکسیدانهای سنتزی:

این آنتی اکسیدانها شامل چند گروه می باشد که مهمترین آنها توضیح داده می گردد:

2-2-7-1-  بوتیلات هیدروکسی آنیزول[1] و بوتیلات هیدروکسی تولوئن[2]:

بوتیلات هیدروکسی آنیزول و بوتیلات هیدروکسی تولوئن آنتی اکسیدان هایی هستند که در آغاز برای حفاظت روغنهای نفتی پیش روی اکسیداسیون وچسبناک شدن، مصرف و توسعه پیدا کردند و بعداً برای مصرف در صنایع غذایی پذیرفته شدند.

هر دو ماده فوق الذکر از متداولترین آنتی اکسیدانها در صنایع غذایی هستند و جزء آن دسته از آنتی اکسیدانها هستند که واکنشهای اکسیداسیونی رادیکال آزاد را با دادن هیدروژن از گروههای هیدروکسیل فنولهای خود، باشد.مصرف آسکوربیل پالمیتات اکثراً در روغنهای گیاهی می باشد که به صورت کریستالهای ریز سفید رنگ یا سفید مایل به زرد و با بویی شبیه به بوی سیترات عرضه می گردد.

در حذف اکسیژن از هوا یا مواد غذایی ، اسید آسکوربیک خود اکسیده شده و تبدیل به دی هیدرواسکوربیک اسید می گردد و بدین طریق اقدام آنتی اکسیدانی خود را نشان می دهد. اسید آسکوربیک نیز مانند آسکوربیل پالمیتات در به تأخیر انداختن تندمزه شدن، فعالیت بیشتری ازB.H.A و B.H.T دارد اما فعالیت آن از T.B.H.Q و پروپیل گالات در سیستمهای روغنی محتوی توکوفرول کمتر می باشد.

اسید سیتریک جزء معرفهایی می باشد که تولید کمپلکس می کنند و از گروه آنتی اکسیدانها به شمار نمی رود بلکه تأثیر بسیار مهمی در پایداری مواد اعمال می کند. معمولاً آنها را جزء گروه مواد کمکی یا افزاینده اثر آنتی اکسیدانی نامبرده که با یون فلزات علاقمند به اکسیداسیون مانند آهن و مس تولید کمپلکس می کنند، یک جفت الکترون غیرمشترک در ساختمان ملکولی آنها فعالیت می کند که تولید کمپلکس را افزایش می دهد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه