مدیریت در حقیقت هماهنگی منابع مادی و انسانی به منظور دستیابی به اهداف سازمانی به طریقی است که مورد قبول جامعه باشد ، سازمانها به مدیران و کارکنان اثربخش و کارامد نیاز دارد تا بتواند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابد ، مدیر به عنوان نماینده رسمی سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش بهره وری در راس سازمان قرار دارد . موفقیت سازمان در تحقق اهداف در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبک های موثر رهبری مدیر است . مدیر نقش زهبری سازمان می تواند سبک های متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند . الگوهای رفتاری مناسب مدیر در هر سازمان باعث به وجود آمدن روحیه و انگیزش قوی در کارکنان می شود و میزان رضایت آنها را از شغل و حرفه خویش افزایش می دهد . مدیران با استفاده از سبک صحیح رهبری می تواند رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان و بهره وری سازمان خود را افزایش دهند . ( رضییان ، 1379، ص 10 ) .

سبک رهبری یا مدیریت تعیین کننده جو ، فرهنگ و راهبرد های حاکم بر سازمان است . سبک مدیریت مجموعه ای از نگرش ها ، صفات و مهارتهای مدیران است که پایه های چهار عامل نظام ارزشها اعتماد به کارمندان ، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد .سبک مدیریت مدیران ، بیانگر چگونگی تعامل آنها با کارکنان تحت سرپرستی می باشد موضوع مدیریت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است نتایج این پژوهش ها منجر به ارائه و توسعه تئوری های مختلفی در زمینه سبک های مدیریت مدیران شده است . بررسی این تئوری ها طیف وسیعی از سبک های مدیریت از سبک های آمرانه و استبدادی تا سبک های مشارکتی و تحول گرا نشان می دهد . سبک های مختلف مدیریت عباتند از : سبک های آمرانه، هرج و مرج طلب ، بوروکراتیک ، دموکراتیک ، مشورتی ، مشارکتی ، تحول گرا ، عمل گرا و … باید خاطر نشان کرد که هر یک از سبکهای رهبری خاص برای همه موقعیت های گوناگون سبکهای متفاوت را برای مدیریت کارکنان خود با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و بلوغ سازمانی کارکنان برگزیند ، امروزه کارکنان از تحصیلات بالایی برخوردارند و کارها بیشتر تخصصی شده است  بنابراین نمی توان آن ها را مثل گذشته وادار به انجام کار کرد . درسازمانهای امروزی نیاز بیشتری به مشارکت کارکنان در مدیریت سازمان می باشد در حقیقت متغیر سبک مدیریت استبدادی به سمت مدیریت مشارکتی منجر به موفقیت هر چه بیشتر سازمان می گردد . سبک رهبری که منجر به مشارکت گروهی کارکنان و تشکیل گروههای کاری گردد ، موجب انجام اثر بخش ، کار آمد ، منظم و هماهنگ کارها می گردد. علاوه بر این به کارگیری سبک مدیریت حمایتی و مشارکتی منجر به افزایش لذت انجام کار در کارکنان می گردد . با توجه به این که موضوع مورد نظر گروه مدیریت آموزشی است و این پست یکی از پست های مهم و حساس در عرصه تعلیم و تربیت می باشد و از آنجا که این رشته تخحصصی است و این علم به توجه به عمل در عرصه یادگیری پیوند عمیقی دارد و از آنجا که نباید جریان تعلیم و تربیت را صرفا به درس و کتاب و معلم و شاگرد محدود سازیم بلکه باید آن را جریانی تلقی کنیم ، در آن نسل بزرگتر قدرت و آگاهی نسل کوچکتررا در زمینه های جهان شناسی ، انسان شناسی ، محاسبات اقتصادی و سیاسی و پیشرفت و تکامل و گسترش دهد و از طریق پرورش قدرت تفکر در افراد آنها را برای برخورد با مسایل آماده سازد ، که در این صورت تعلیم و تربیت اساسی ترین فعالیت انسان است و معلیمن ما که در واقع عمده ترین زیردستان مدیران آموزشی هستند که در آن چیزی نیست جز رضایت شغلی و این پدیده ارتباط تنگاتنگی و نزدیکی با سبک های مدیریت ، مدیران آموزشی را دارد ( همان منبع ، ص 25 )

 

بیان مسئله :

از آنجا که انسانها دارای نفاوت ها فردی هستند و این یک پدیده کاملا طبیعی است و مدیران آموزشی ما هم از این قاعده مستثنی نیستند ، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مدیران آموزشی ، به یک نحو با کارکنان برخورد کنند ولی از آنجا که رضایت شغلی مدیران یک مسئله مهم و اساسی است نقش بسزایی در عملکرد صحیح جمعی داشته باشد که بیشترین رضایت شغلی را در کارکنان به وجود آورند ( علاقه بند ، 1381 ، ص 127 ) .

میل باطنی پژوهنده نسبت به میزان هماهنگی نظرات مدیران که گرداننده اصلی نظام تعلیم و تربیت می باشند و عامل شکل گیری موضوع مورد نظر بوده و از آنجایی که تاثیر روابط انسانی در مدیریت را نباید دست کم گرفت در مدیریت آموزشی این تاثیر به اوج خود می رسد . ( همان منبع ، ص 128 ) .

لذا بررسی نمودن ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان مورد توجه جدی به ویژه قرار دادن آنانم فوقالعاده لازم و ضروری به نظر می رشد چرا که هر اندازه ای شخصیت و سبک های مدیریتی موثر باشند نتیجه کاراتر خواهد بود به دلایل زیر :

1 – آیا رشد و تکامل تمدن بشر و جهان امروز از یک سو از جانب دیگر اداره و موسسات و سیستم های پیچیده هر بخش چه در حوزه علوم چه در حوزه جامعه می تواند بدون داشتن یک مدیریت صحیح و آن هم داشتن شخصیت و سبک مدیریت معنا داشته باشد مسلما خیر .

2 – مسئله مدیریت و ویژگی های متفاوت شخصیتی و سبکهای مختلف آن باز می شود و جوانب هر چه سزیعتر و بیشتر روشن می گردد و در نتیجه باعث بارور شدن  دانش مدیریت خواهد شد . ( ایوانی ، 1374 ، 23 ) .

3 – بدون برنامه ریزی و استفاده از تجارب بدست آمده نمی توان از صاحب سبک شدن مدیری صحبت کرد سبک یا روش کار کردن یا روش عملکرد شخص مدیر در زمینه خویش محصول سالها تجربه و بهره گیری  از دانش و تجربه اندوخته شده است که روی هم انبار شده و ملاک کارایی او قرار خواهد گرفت . ( همان منبع ، ص 24 ) .

در یک نظام آموزشی سنجیده و عقلایی که مبتنی بر اهداف ، روش و برنامه مشخص عمل می کند ایفای وظایف و فعالیتهای آموزشی و رهبری آنها باید به افراد شایسته سپرده شود نظام های آموزشی به مرور پی می برند که در شرایط پیچیده قادر نخواهند بود که پاسخ گویی مسولیت های فزاینده خویش باشند ( همان منبع ، ص 25) .

با توجه به مطالب مذکور این تحقیق ، عنوان مورد نظر برای پاسخ گویی به این سوال انجام می شود تا مشخص شود که آیا بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک مدیریت آنان در مدارس رابطه وجود دارد؟

 براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد.


دیدگاهتان را بنویسید