پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

صاحب نظران بر اين باورند كه  رفتارهاي اكتشافي كه در برگيرنده مولفه هاي فراشناخت هستند اساسا”ويژه و وابسته به موضوع اند”. البته اين نكته هم يادآور شدند كه اگر راهبردهاي فراشناختي را “وابسته به موضوع” تعريف كنيم ديگر نمي توان اين راهبردهارا بخشي از هوش به حساب آورد چرا كه احتمال مي رود اين مهارت ها در طول زمان با تبحر بر يك حوزه كسب شده باشند. بر طبق اين ديدگاه هر  حيطه “خاص”، راهبردهاي فراشناختي خاص خود را داراست. مثلا خواندن متن، راهبردهاي فراشناختي خاص خود را فعال مي كند و حل مساله، راهبردهاي فراشناختي خاص توصیف می کند. به باور او وارسی گسترده ی متنوعی از اعمال را شامل می گردد که از طریق اقدام یا تعامل میان طبقه های این چهار پدیده انجام می شود: 1- دانش فراشناختی 2- تجربه فراشناختی 3- اهداف و وظایف
4- فعالیت ها یا  راهبردها  البته فراشناخت خود به خود وخارج از مدل وارسی شناختی مشتمل بر دو مولفه ی  اصلی وگسترده می باشد که عبارتند از: اول دانش درمورد فرایندها وحالات شناختی افراد و دوم توانایی کنترل وتغییر این حالات (فلاول ،1985؛ به نقل از ابدام ،1390). مولفه اول، دانش یا آگاهی فراشناختی و مولفه دوم، تجربه فراشناختی نامیده می گردد. از نظر فلاول دانش و آگاهی فراشناختی به چند طبقه فرعی تقسیم می گردد؛ به این شکل که شخص یاد گیرنده درمورد تفاوت های بین تکالیف، افراد وراهبردها چه می داند از  دیدگاه او دانش فراشناختی عبارت می باشد از دانش یا باور در زمینه اینکه چه عوامل ومتغیرهایی و به چه شیوه هایی روی جریان و پیامدهای شناختی اثر می گذارند (فلاول، 1985؛ به نقل از ابدام ،1390).

2-10-2  نظریه فراشناختی وضعیتی اونیل وهمکاران

یکی دیگر از نظریه های موجود در زمینه فراشناخت نظریه فراشناخت وضعیتی[1](اونیل[2]وعابدی واونیل وبراون[3]،1997) می باشد . این مفهوم برمبنای نظریه فلاول وتعریف پنتریچ ودی گورت(1990) از فراشناخت “که در آن فراشناخت یکی از مولفه های مهم ومحوری یادگیری خود نظم داده شده می باشد ومشتمل بر راهبر دهای برنامه ریزی، بازبینی و اصلاح شناخت ها یا راهبردهای شناختی می باشد و با اقتباس  و الگو برداری از سازه های نظریه اضطراب وضعیتی- صفتی[4] اشپیلبرگر[5] به وجودآمد. اونیل وهمکاران ضمن توضیح فراشناخت وتمایز قائل شدن بین فراشناخت وضعیتی و فراشناخت صفتی،  فراشناخت را بعنوان نظارت مداوم وآگاهانه فرد بر خود به مقصود مطالعه میزان دست یابی به اهداف و در صورت لزوم توانایی انتخاب وبکارگیری راهبردهای متفاوت معرفی می کنند. در حالیکه فراشناخت وضعیتی را به صورت گذرا در جایگاه های ذهنی که از لحاظ شدت، نوسان دارد و در طول زمان تغییر می کند و با ویژگی های برنامه ریزی، خود نظارتی، راهبردهای شناختی، عاطفی و خود آگاهی شناخته می گردد تعریف کرده اند. براساس این تعریف آگاهی از خود شامل موارد زیر می گردد:

 الف )برنامه ریزی شخص بایستی دارای هدف وبرنامه ای برای رسیدن به آن باشد (چه این هدف برایش تعیین شده باشد وچه خود انگیخته باشد)

[1] – State Metacognition

[2] – O,Neil

[3] – Brown

[4] – Stat-Tarit Anxity

[5] – Spielberger

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان