عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

3ـ7ـ جابه‌جایی

همان‌گونه که پیش‌تر تصریح گردید، عناصر زبانی بر اساس دو فرایند ادغام و حرکت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و سازه‌های بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند. ردفورد (2009) به سه نوع حرکت هسته، حرکت پرسش‌واژه و حرکت موضوع تصریح کرده‌می باشد که به‌ترتیب به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

3ـ7ـ1ـ حرکت هسته

در حرکت هسته، هسته‌ای از جایگاه یک هسته به جایگاه هسته‌ای دیگر حرکت می کند. حرکت هستة زمان به هستة متمم و حرکت هستة فعل به هستة زمان را می‌توان از انواع این حرکت برشمرد. برای مثال در این بخش به حرکت هستة فعل به هستة زمان خواهیم پرداخت.

ردفورد (2009: 153) برای تحلیل حرکت هستة فعل به هستة زمان جمله‌هایی را از انگلیسی الیزابتی[1] ارائه کرده‌می باشد که جملة «24» نمونه‌ای از آن می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

او سپس دربارة جایگاه حرکت پرسش‌واژة Who در جملة «26» پرسشی را مطرح می کند. ردفورد اظهار می کند که پرسش‌واژة Who به جایگاهی پیش از فعل کمکی حرکت کرده‌می باشد و ازآنجاکه فعل کمکی جابه‌جا شده در هستة متمم‌نما فرود آمده‌می باشد، پرسش‌واژة Who به جایگاهی پیش از هستة متمم حرکت کرده‌می باشد. او استدلال می کند ازآنجاکه مشخص‌گرها پیش‌ از هسته‌ها قرار دارند، می‌توانیم بگوییم که پرسش‌واژة Who به مشخص‌گر گروه متمم‌نما حرکت کرده‌می باشد. ردفورد با بهره گیری از نمودار «28» اشتقاق جملة «26» را نمایش داده‌می باشد.

[1]. Elizabethan

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: