مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

بدین‌ ترتیب گرهِ زمان دارای مشخصة تعبیرپذیر[1] زمان، مشخصة تعبیرناپذیر فاعلی و مشخصة قوی تعبیرناپذیر اسمی می باشد. او می‌افزاید که مشخصة [uN*] به‌‌گونه اتفاقی مشخصة اصل فرافکن گسترده نام‌گذاری شده‌می باشد.

اجر (2003: 215 و 216) مرحلة ششم را با فرض اینکه گرهِ زمان دارای مشخصة اصل فرافکن گسترده‌می باشد، این‌گونه اظهار می کند:

مرحلة ششم: ادغام هستۀ زمان و تطابق آن با فعل کوچک به‌مقصود ارزش‌گذاری زمان بر روی آن، و ارز‌ش‌گذاری حالت مفعولی بر روی ضمیر در جایگاه مشخص‌گر گروه فعلی پوسته‌ای. مشخصة اصل فرافکن گستردة زمان با ضمیر از لحاظ مقوله‌ای تطابق می کند و در پی آن وقت به گره زمان میانی فرافکنده می گردد و با حرکت ضمیر به مشخص‌گر گرهِ زمان این مشخصه بازبینی می گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه