تکه ای از متن پایان نامه :

-1-4-2- شرايط عمومي ومنطقه اي آب و هوا

شناخت بزرگ مقياس جريانات جو كه جنوب غرب درياي خزر را تحت تاثير قرار مي دهد با ميدانهاي فشار ارتباط دارد كه در اطراف منطقه استقرار دارند. بر اين اساس هسته هاي مهم فشار موثر بر جريانات منطقه عبارتند از:

الف: پرفشار سيبري در شمال شرق ودر زمستان

ب: پر فشار آزورس در زمستان

ج: پرفشار اطلس شمالي

د: كم فشار آسيايي در تابستان

 

3-1-4-3- توده هاي هوا

مهمترين توده هاي هوايي كه به مناطق جنوب غرب درياي خزر و نواحي همجوار آن مي رسد بر حسب مبدا جغرافيايي تشكيل شان در تابستان و زمستان عبارتند از:

الف: در تابستان

1- بري تروپيكال cp از جنوب شرق

2- بري تروپيكال از مبداء صحرا و عربستان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3- بحري تروپيكال از مبداء اقيانوس اطلس و مديترانه از بخش غربي

4- بحري قطبي از شمال غرب از طريق درياي سياه

5- بحري قطبي از شمال و شمال غرب

ب: در زمستان

1- بري قطبي از مبداء سيبري از قطاع شمال شرقي

2- بحري قطبي mp از قطاع شمال غربي (درياي سياه)

3- مديترانه اي از غرب

4- بري تروپيكال از جنوب غرب از مبداء صحراي شرقي آفريقا

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: