تکه ای از متن پایان نامه :

داشتن ارتباط يا نموداري كه از روي آن بتوان به ازاء تداوم‌هاي مختلف مقدار شدت بارندگي را تخمين زد از ملزومات عمده‌اي می باشد كه در طراحي سازه‌هاي آبي از آن بهره گیری مي‌گردد از طرف ديگر سازه هاي آبي مانند سيل بند، زه كش، پل‌، سد‌، جوي‌هاي جمع آوري هرز‌آب و امثال آن برحسب اهميت و حساسيت به تخريب و يا مقدار هزينه اي كه صرف احداث آن مي‌گردد يا خطراتي كه ممكن می باشد به لحاظ جاني و مالي در اثر خراب شدن ببار آورد با دوره بازگشت مشخص طراحي مي شوند. بنابراين شدت يا مقدار بارندگي كه به ازاء يك تداوم معين در طراحي از آن بهره گیری مي گردد (باران طرح‌)‌ بايد مربوط به دوره بازگشت موردنظر باشد. تغييرات شدت بارندگي نسبت به دوره بازگشت يك تابع آماري – احتمالاتي می باشد كه براي      A)             B)

  1. C)
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در روابط فوق،T دوره برگشت به سال و t مدت دوام بارندگي به ساعت و   مقدار  بارندگي با مدت دوام t و دورة برگشت T سال برحسب ميليمتر و همچنين در ارتباط C ،   متوسط بارندگي حداكثر روزانه و  متوسط بارندگي سالانه برحسب ميليمتر در يك دورة مشاهدات هستند.

وزيري (1376)‌، با در نظر داشتن نحوة پراكندگي و رژيم بارندگي ايستگاه هاي مورد مطالعه‌، ايران را به هفت منطقه تقسيم كرده می باشد كه البته در منطقه هفت به علت تعداد بسيار كم ايستگاه‌ها و مساحت زياد، مطالعة بارندگي هاي كوتاه مدت صورت نگرفته می باشد. که توابع بارندگي با مدت دوام و دوره هاي برگشت مختلف بر حسب متوسط بارندگي حداکثر روزانه در طول دوره آماري به صورت زير می باشد:

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: