تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان

تکه ای از متن پایان نامه :

همان طوری که نمودار 5-4  نشان می دهد تغییرات نمرات “فقدان کنترل پیامد” دانش آموزان در مرحله پیش آزمون برای گروه های آزمایش و کنترل یکسان می باشد. با انجام مداخلات مربوطه به آموزش راهبرد سازماندهی- برنامه‎ریزی، نمرات “فقدان کنترل پیامد” دانش آموزان در مرحله پس آزمون به گونه معناداری تغییر کرده‌ می باشد.

فرضیه ششم: آموزش راهبرد  سازمان دهی- برنامه ریزی برانگیزش دانش آموزان تاثیر دارد.

پس با در نظر داشتن برقراری مفروضه های تحلیل کوواریانس، نمرات مربوط به انگیزش در مرحله پس آزمون برای گروه‎های آزمایش و کنترل مورد مقایسه قرار گرفتند.

همان طوری که نمودار 6-4  نشان می‎دهد تغییرات نمرات انگیزش دانش آموزان در مرحله پیش آزمون برای گروه‎های آزمایش و کنترل یکسان می باشد. با انجام مداخلات مربوطه به آموزش مهارت سازماندهی- برنامه‎ریزی، نمرات انگیزش دانش آموزان در مرحله پس آزمون به گونه معناداری تغییر کرده‌ می باشد.

به گونه کلی یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش راهبرد سازماندهی- برنامه ریزی به روش گروهی به دانش‎آموزان می تواند به گونه معناداری ابعاد عملکرد تحصیلی آنان را بهبود بخشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر راهبردهای سازماندهی- برنامه ریزی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان