تکه ای از متن پایان نامه :

  

 

 

2-1-   مقدمه

سلامتي و شرايط فيزيكي افزايش مي‌يابد. مطالعات بلس و استرن[1](1978) و راجرز[2](1975)و ادیبرت[3](1986) ‌مويد اين نتيجه در كشوري توسعه يافته بوده می باشد.

مهمترین مطالعات مبتني بر مشاهدات عمومي لوین[4](1992) صورت پذيرفته می باشد. لوین در مطالعات خود به اين نتيجه دست يافت كه ارتباط معني‌داري بين تغييرات نسبي مزد‌ها و تغييرات در بهره‌وري كل نهاده‌ها هست. او ذكر مي‌نمايد كه افزايش مزد‌ها منجر به افزايش بهره‌وري مي‌گردد و يافته‌هاي وي به شدت مدل مزد- كارايي را تأييد مي‌كند. همچنين وي به اين نتيجه دست يافت كه تغييرات در مزد‌هاي نسبي تغييرات موقتي در بهره‌وري ايجاد نمي‌كند. يافته‌هاي وي بيانگر اين موضوع می باشد كه تفاوت مزد بين صنايع نه تنها به تفاوت مهارت‌ها، شرايط كار و منافع و بازدهي متناوب صنايع بستگي دارد بلكه به مدل‌هاي مزد- كارایی نيز بستگي دارد. مطالعات لوین نشان مي‌دهد كه صنايعي كه داراي اتحاديه كارگري قوي هستند ارتباط معني‌داري بين مزد و كارايي نظاره نمي‌گردد.

سایگیلی[5]‌(1998)، به آزمون فرضيه مزد- كارايي در بين چهل بنگاه توليدي سيمان در 1980- 1995 پرداخت. آزمون فرضيه مزد كارايي به 2 روش صورت پذيرفت.

1- مرز توليد تعميم يافته مزد            2- برآورد تابع توليد به همراه اثرات غير كارا

[1] Bliss and stern

[2] Rodgers

[3] Audibert

[4] Levine (1992), can wage increases pay for themselves? tests with a production , Economic Journal .

[5] Saygili (1998), is the efficiency wage hypothesis valid for developing countries? Evidence from the Turkish cement industry.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: