تکه ای از متن پایان نامه :

 

 همراه داشتن ذرات اتمی، ویروس­ها و باکتری­ها، کاهش محصولات کشاورزی و خسارت وارد کردن به موتور­ها(رواحی نژاد و خسروی پور،1390). اثرات بلندمدت در محیط زیست و آب و هوای زمین از قبیل تأثیر بر سطوح دی­اکسید گوگرد در اتمسفر بوسیله جذب فیزیکی یا توسط واکنش­های ناهمگن، تأثیر در دمای جهانی از طریق جذب و پراکنش تشعشع خورشید، تشکیل ابر، فعالیت همرفتی و تأثیر بر سطوح دی­اکسیدکربن(مرفع و همکاران. 1390و گریوانی و همکاران، 2011). در اين ميان حوادث و رخدادهاي طبيعي مانند زلزله، سيل، گرد و غبار ، خشکسالي و غيره بارها زندگي را در روستاها به مخاطره مي‌اندازد، بنابراين گستره مفهومي مخاطرات محيطي، نوعي توجه و ادارک خاص را براي روستاييان ايجاد مي­کند، که با در نظر داشتن محيط جغرافيايي زندگي روستاييان و نوع کنش آنان پیش روی اين خطرات، مفهوم مذکور مي‌تواند متنوع و متمايز تقسير گردد. از طرفي اهميت تبيين مفهوم مخاطرات محيطي از ديدگاه روستاييان و کشاورزان هنگامي مضاعف مي­گردد که معمولا آنان آسيب‌پذير[1]ترين اقشار در برابر بلايا به شمار مي‌طریقه. بنابراين با در نظر داشتن آرمان‌هاي نيل به توسعة پايدار، ارتقاء كيفيت زندگي، رفاه و توسعة اجتماعي و محيطي، لازم می باشد كه مخاطرات طبيعي و آسيب‌پذيري نسبت به آن در كانون مباحث توسعة و برنامه‌ريزي در ابعاد مختلف بخشي و فضايي و نيز در سطوح مختلف محلي تا ملي و بين‌المللي قرار بگيرد. چرا كه ريشه‌يابي علل و عوامل منجر به خسارات سنگين حاصل از مخاطرات­طبيعي، پاية سياستگذاري و تدوين برنامه‌هاي مناسب پيشگيري و مقابله با بحران‌هاي­طبيعي، و اولويتي در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي راهبردي مي‌باشد. از طرف ديگر با درک ماهيت و مفهوم مخاطرات­محيطي از ديدگاه روستائيان و کشاورزان مي‌توان، تصويري جامع و سازنده را براي برنامه­ريزان روستايي جهت جلب مشارکت روستائيان مذکور در طرح‌ها و برنامه‌هاي تعديل کننده اين مخاطرات و مديريت کارآمد بحران،‌‌ در اين حوزه فراهم نمود(افراخته و همکاران،1392).

پس گرد و غبار یکی از موضوعات جدیدی می باشد که پرداختن به آن مهم می­باشد، به همین دلیل مطالعه رفتار و مقابله با اثرات آن و همچنین سطح آگاهی مردم در روستا و شهر در مورد گرد و غبار جهت مقابله با این پدیده می­بایست پیوسته مورد توجه قرار گیرد به همین مقصود با بهره گیری از4-5-1- محدوده مکانی

قلمرو جغرافیایی این پژوهش، مرکز شهرستان بهبهان و بخش حومه، بخش مرکزی و بخش تشان شهرستان بهبهان در استان خوزستان می باشد.

6-1- محدودیت های پژوهش

– عدم تمایل و همکاری بعضی از سرپرستان خانواده های شهری و روستایی جهت تکمیل پرسشنامه ها؛

– مشکل رفت و آمد به روستاها؛

[1]Vulnerable

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در روبرو شدن با گردوغبار

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در روبرو شدن با گردوغبار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه