تکه ای از متن پایان نامه :

 

  (1-3)

در مدل فوق، شکل تابع مناسب، ستانده واحد i ام در زمان t و  بردار عوامل تولیدی برای واحد iام در زمان t می باشد. ها متغیرهای تاثیر گذار بر عدم کارایی فنی هر یک از واحدهای مورد مطالعه می باشد.ها پارامترها یا ضرایب مربوط به متغیرهای مذکور و بردار، پارامترهای اصلی مدل هستند که بایستی برآورد شوند. متغیر  و  نیز به ترتیب بیانگر میزان عدم کارایی و سایر اختلالات آماری در مدل می باشند.  دارای توزیع نرمال منقطع در نقطه صفر با میانگینی برابر با می باشد.

در ارتباط بایستی میزان عدم کارایی هر بنگاه () مانند اختلال معمولی () تفکیک گردد. بر همین اساس از روش جاندرو و همکاران(1982) بهره گیری می گردد. همانطور که در بخش قبل اظهار گردید جاندرو یک ارتباط برای تعیین ارزش مورد انتظار شرطی غیر از به شرط جمله اخلال ترکیبی، را ارایه نمود. در شرایطی که دارای توزیع نرمال منقطع می باشد، این ارتباط برابر می باشد با:

(1-4)

  • که در آنو  می باشد.  درجه نامتقارن و غیرنرمال بودن جمله اختلال ترکیبی() را نشان می دهد. همچنین و  به ترتیب تابع چگالی و توزیع نرمال واژگان کلیدی

کارایی: عموما کارایی در سه حوزه علوم مهندسی، مدیریت و اقنصاد مورد ارزیابی قرار می گیرد. این اصطلاح در آغاز در حوزه علم فیزیک و ترمودینامیک مطرح گردید. در حوزه علم اقتصاد، کارایی به صورت نسبت ستاده به نهاده تعریف شده می باشد. در این حالت بنگاه کارا علاوه بر بهره گیری از نهاده های کمتر برای تولید کالاها و خدمات، روی تابع تولید نیز قرار دارد. فارل[1] (1957) سه نوع کارایی، شامل کارایی فنی[2]، کارایی تخصیصی[3] و کارایی اقتصادی[4] را مورد مطالعه قرار داده می باشد. در کارایی فنی ارتباط بین نهاده و محصولات و چگونگی تبدیل نهاده ها به محصولات مطرح می باشد. به تعبیری دیگر، کارایی فنی مربوط به ساختار تکنولوژیکی و مفهومی نسبی می باشد. زیرا مقایسه بین بنگاهها در نوع و نحوه بهره گیری از[1] Farell

[2]  Technical Efficiency

[3] Allocative Efficiency

[4] Economic Efficiency

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه