شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-5 نتایج فرضیه اصلی دوم

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (7-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین سود هر سهم و تغییر سود آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران  هست و مقدار آن474/0  می باشد. ؛که این ضریب همبستگی اندازه خوبی می باشد و در واقع متغیر یاد شده نمی تواند به صورت مستقل اقدام کند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 223/0 می باشد، نشان می دهد که3/22% از تغییرات سود آتی به سود هر سهم وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده ، و ارتباط خطی و مثبت بین سود هر سهم  و تغییر سود آتی بدست آمد،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی یکسان می باشد.

نتایج مربوط به فرضیه های فرعی به صورت ذیل اظهار می گردد:

1-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-2

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (39-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین سود هر سهم و تغییر سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالایی دارند،  هست و مقدار آن468/0است. ؛که این ضریب همبستگی اندازه خوبی می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 213/0 می باشد، نشان می دهد که 3/21% از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود تقسیمی وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و ارتباط بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالایی دارند، مثبت  اظهار گردید ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-2

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (43-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین سود هر سهم و تغییر سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند،  هست و مقدار آن470/0است. ؛که این ضریب همبستگی اندازه خوبی می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 216/0 می باشد، نشان می دهد که 6/21% از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود تقسیمی وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و ارتباط بین سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند، مثبت  اظهار گردید ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

3-2-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-2

با در نظر داشتن آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام گردید و همانطوریکه در جدول (46-4) نظاره می گردد ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین سود هرسهم و تغییر سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند،  هست و مقدار آن424/0است. ؛که این ضریب همبستگی اندازه خوبی می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 174/0 می باشد، نشان می دهد که 4/17 % از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود تقسیمی وابسته می باشد و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند، مثبت  اظهار گردید ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران