مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آگوستین معتقد بود که آیین مسیحیت استوار به هرمنوتیک زبان می باشد. به نظر آگوستین، هرمنوتیک همان رمزگشایی و تأویل متن می باشد و او آن را علم تلقی نمود که می‌توان قاعده‌هایی را برای این علم تدوین نمود.[1]

پاره‌ای از قاعده‌هایی که او برای علم تأویل متن تدوین نمود از این قرار می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3-1-3 تأویل متن با بهره گیری از خود آن متن:

آگوستین راه درست رمز گشایی کتاب مقدس را بهره گیری از خود آن کتاب می‌دانست و معتقد بود که بایستی به یاری پاره‌ای از متن، راز پاره‌های دیگر را کشف نمود. طبق این نظر، خلط معانی حقيقی با معانی مجازی و استعاری دلیل اصلی ابهام کتاب مقدس می باشد که به مدد روشنگری الهی و ارجاع مبینات به مبهمات بایستی از آن پرهیز نمود. [2]

1-3-1-4 تأویل فقط در ارتباط با فقرات مبهم:

سنت آگوستین پژوهش هرمنوتیکی را متمرکز و محدود در فقرات مبهم کتاب مقدس می‌دانست و معتقد بود که این کتاب روشن و قابل فهم می باشد و به این وسیله از کسانی که عقیده دارند همۀ کتاب مقدس تمثیلی، کنایی و رمزی می باشد فاصله می‌گیرد. او بر این باور بود که نیاز به تأویل هرمنوتیکی تنها در مواردی احساس می گردد که فقرات مبهم در راه فهم مانع ایجاد کند. این آموزۀ وی پایه‌ریز اقبال به تنظیم قواعد هرمنوتیکی می باشد.

1-3-1-5 تأویل‌پذیری همه چیز، حتی حروف و اعداد:

هرمنوتیک به نظر آگوستین قدیس، از فرق معنای نخستین یا گوهری هر واژه، با معنای رمزی آن آغاز می گردد. اگوستن هرگونه اظهار مجازی را قابل تأویل می دانست اما نمی پذیرفت که هر مجازی دارای معنایی رمزی می باشد. در کتاب آیین مسیحیت از رمز اعداد و واژگان یاد شده می باشد…. به نظر اگوستن اعداد نیز در کتاب مقدس رمزهای واقعیت به شمار می آیند. مثلاً این که جهان در شش روز آفریده شده می باشد، رمزی کلیدی می باشد و هر رقم دیگری که در کتاب مقدس آمده می باشد نیز نشان از واقعیتی ناپیدا دارد.[3]

1-3-1-6 اهمیت وضع روحی مفسر:

آگوستین بر آن بود که صرف طبعیت از قواعد تفسیری برای درک کتاب مقدس کفایت نمی‌کند. همه چیز به وضعیت روحی مفسر و نوری که بایستی از طرف خدا برای زدودن ابهام کتاب مقدس بیاید، وابسته می باشد.

1-3-1-7 چهار سطح معنایی هست:

به گمان آگوستین می‌توان به چهار گونۀ متفاوت، کتاب مقدس را خواند. به نحوی که در هر خوانش، تأویلی متفاوت از خوانش دیگر به دست داده گردد. معانی اربعه‌ای که آگوستین در متن مقدس منطوی می‌دانست عبارت بودند از: معناهای لفظی یا اشارات زبانشناسیک، که همان دریافت عوام‌گونه دانسته می‌گردید؛ معنای تمثیلی، معنایی نهفته در الفاظ و پنهان در متون ظاهری که تنها در سایۀ تأویل هرمنوتیکی مجال عیان شدن می‌پیدا نمود؛ معنای اخلاقی و اندرزی و در نهایت معنای روحانی که با به کار بستن دانش تأویل به همراه افاضۀ شهود قدسی، کشف می‌گردید.[4]

[1] – حسن‌پور 20

[2] – حسن‌پور 20

[3] – احمدی، ساختار و تأویل متن 502

[4] – احمدی، ساختار و تأویل متن 502 و 507 و 508 ؛ واعظی 47 تا 49

و نیز حسن‌پور 186 تا 190

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
  • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
  • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
  • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می گردد، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مطالعه تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: