2-2-7- آثار و پيامدهاي رعايت عدالت در سازمان

پژوهش هاي متعددي تاثير معنادار نگرش هاي كاركنان نسبت به برابري و عدالت سازماني را بر ابعاد گوناگون رفتارهاي سازماني، از جمله رضايت شغلي نشان داده اند.

علاوه بر پژوهش ها و تلاش هايي كه در گذشته توسط نظريه پردازان صورت گرفته(Adams,1965:270پژوهش ها و مطالعات نوین در این حیطه نیز نشانگر آن است کارکنانی که احساس نابرابری بیشتری می نمایند، نسبت به دیگر کارکنان، رضایت شغلی کمتری دارند(Cropanzano & Greenberg,1997:325) چنین ادراکی بر عملکرد کارکنان نیز اثری کاهنده دارد (Cowherd & Levine,1997:318).

لاولر[1] (1977 )، بر آن است توزيع پاداش هاي سازماني نظير پرداخت، ارتقا، پست هاي سازماني، ارزيابي هاي عملكرد و تصدي برخي مشاغل، داراي اثري قدرتمند بر رضايت شغلي، كيفيت زندگي كاري، و اثربخشي سازماني است(Lawler,1997:227) فولگر و کو نوسکی[2] (8991) دریافتند ادراک در مورد عدالت توزیعی به صورت معناداری با افزایش رضایت از پرداخت و رضایت شغلی مرتبط است (Folger &Konovsky,1998:123)

همچنین افزایش ادراک مثبت کارکنان از عدالت سازمانی بر انواع گوناگونی از رفتارهای شغلی از جمله میزان تعهد سازمانی (Randall,1990:365) رفتار شهروندی، میزان غیبت کارکنان،  میزان اعتماد آنان به مدیران (Hoffmann,2005:68)، ارتباطات و تعاملات کاری با همکاران (Collins & Clerk,2004:245)، تسهیم دانش و عملکرد بهره وری سازمانی اثر گذار بوده است. همچنین کارکنان زمانی که احساس نمایند به طور غیر منصفانه با آنان رفتار شده است، هم به صورت احساسی ( با تعهد کمتر) واکنش نشان می دهند و هم به صورت رفتاری(افزایش ترک خدمت و کاهش رفتاری تبعی)( Begley, Thomas M. & Lee ,Cynthia & Fang Yongqing & Li, Jianfeng,2002:698).

[1] Lawler

[2] Folger &Konovsky

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد بررسی رابطه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی