عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :

مطالعه ارتباط توسعه اقتصادی و بازده سرمایه گذاری بنگاه‌ها

تکه ای از متن پایان نامه :

: بين افزایش بهره وری و میزان بهره گیری بنگاههاي اقتصادي از فناوري اطلاعات ارتباط معناداري هست.

براي بررسي همبستگي بين متغير مستقل تحقيق (بهره گیری فناوري اطلاعات) و متغير وابسته‌ي تحقيق(بهره‌وری)از ضريب همبستگي پيرسون بهره گیری مي نماييم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنانکه نظاره ميشود سطح معناداري (sig) برابر 0.000 مي باشد که از 0.05 کمتر می باشد بنابراين فرضيه صفر رد ميشود و فرضيه اچ يک تایید ميگردد. همبستگي بين بهره گیری  فناوري اطلاعات در کشورها و بهره وری برابر با 59% ميباشد که نشان دهنده اين ميباشد که بين بهره گیری  فناوري اطلاعات و بهره وری ارتباط خوبي هست .بنابراين نتيجه ميگيريم بين بهره گیری  فناوري اطلاعات و بهره وری ارتباط معني‌داري هست.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: