تکه ای از متن پایان نامه :

ورا گردن ننهد و به مراد وی تعالی و تقدس اقامت نکند. از آن که رضای بنده مقرون به رضای خداوند می باشد عزوجل  و خداوند متعال راضی باشد، از هر چه بدو رسد خشنود می باشد و کاری دیگر به ماضی و مستقبل ندارد».(گوهرین/ 1388: 69،70)

2-2-9-6 عزّالدّین محمودبن علی کاشانی

«رضا عبارت می باشد رفع کراهت و استحلای مرارت احکام قضا و قدر و این تفسیر محقق گردد که مقام رضا بعد از عبور بر منزل توکّل باشد، چه لازم نیست که با یقین سابقه قسمت و توکیل قسام ، کراهت موجود نباشد و مرارت احکام در مذاق حلاوت نماید.و مقام رضا نهایت مقام سالکان می باشد توسل بر پایه رفیع و ذروه منیع آن هر رونده را مقدور و میسر نه. هر که را در این مقام قدمگاهی کرامت فرمون به بهشت معجلش رسانیدند. چه روح و فرح که از لوازم اهل بهشت می باشد در رضا و یقین تعبیه فرموده اند. نیز تسمیه خازن بهشت به رضوان اشارت بدین معنی می باشد. و رضا از یقین تولد کند، تا نخست دل مومن به نور یقین منشحر و منسخ نشود، چشم بصیرتش به نظاره و معاینه حسن تدبیر الهی منفتح نگردد و در او گنجایی وقایع و حوادث بل سرو و فرح به وقوع آن پدید نیاید. رفع کراهت که اصل مقام رضاست نتیجه رفع اختیار می باشد.و همچنان که منشا رضا یقین می باشد و انشراح صدر لازم آن، منشا کراهت شک می باشد و ضیق صدر لازم آن و کراهت دو قسم می باشد، کراهت قلب و کراهت نفس. کراهت قلب ضد رضایت مطلق. و کراهت نفس ضد حال رضا نه مقامش. همچنانکه رضای نفس اثر رضای قلب می باشد، رضای قلب اثر رضای رب می باشد. هرگاه که از نظر رضوان الهی به تعالی تعلق گیرد، صفت رضا در او پدید آید. پس علامت اتصال رضوان الهی به دل بنده اتصال رضای بنده بوده بدو و زیرا رضای بنده لازم رضوان الهی می باشد، اتصال رضوان به محلی بی اتصال رضا صورت نبندد. و مقام را مقام واصلان می باشد نه منزل سالکان. آنجا که نظر رضا باشد سیئات حسنات نماید و حال محب لازم مقام رضاست و رضا و محبت هیچگاه از بنده مفارقت نکنند نه در دنیا و نه در آخرت».(همایی/1389: 563 ،566).

2-2-9-7 ملا محمّدمهدی نراقی:

تسلیم همان تفویض می باشد که به مقام رضا نزدیک می باشد، بلکه فوق مقام رضا و خشنودی می باشد؛ چراکه تفویض عبارت از ترک خواهش ها در امور زندگی و وگذاری همه آنها به خدا، پس آن بالاتر از رضا می باشد؛ زیرا در مرتبه رضا، افعال خدا موافق طبع اواست و او راضی به اموری می باشد که برایش پیش آمده، پس طبع او لحاظ شده می باشد، اما در مرتبه تسلیم

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید