مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

تکه ای از متن پایان نامه :

قرار می‌گیرد تا جمله‌ای بی‌نشان حاصل آید. هم‌زمان با این فرایندها مشخصة تعبیرناپذیر حالت بر روی گروه حرف تعریف «امیر» به صورت حالت فاعلی بازبینی می گردد، زیرا هستة زمان دارای مشخصة تعبیرناپذیر حالت فاعلی می باشد.

مفرد و حالت می باشد. سپس هستة زمان با فرافکن بیشینة گروه فعلی پوسته‌ای ادغام می گردد و مشخصه‌های تعبیرناپذیر شخص و شمار این هسته به صورت سوم‌شخص مفرد و مشخصة تعبیرناپذیر حرف تعریف قوی آن با حرکت پوچ‌واژة پنهان به مشخص‌گر گروه زمان بازبینی می گردد. هم‌زمان با این فرایندهای نحوی مشخصة تعبیرناپذیر حالت فاعلی بر روی عنصر زمان با مشخصة تعبیرناپذیر حالت بر روی پوچ‌واژه ارزش‌گذاری می شوند. علت درنظر مشخصه‌های سوم‌شخص مفرد برای پوچ­­واژۀ پنهان نیز در این نوع ساختار جمله‌های نادستوری «13» می باشد.

13ـ الف) *لازم استم که امیر در را دوباره باز کند.

ب) *لازم استی که امیر در را دوباره باز کند.

پ) *لازم استیم که امیر در را دوباره باز کند.

ت) *لازم استید که امیر در را دوباره باز کند.

ث) *لازم استید که امیر در را دوباره باز کند.

با درنظر گرفتن انجماد فاعل بند پیرو در جایگاه فاعل بند پیرو و حضور پوچ‌واژة پنهان در جایگاه فاعل بند پایه، فاعل بند پیرو به جایگاهی فراتر از گره زمان بند پایه حرکت می­کند، درنتیجه این حرکت، حرکتی غیرموضوع می باشد و نه موضوع. جمله‌های «14» این فرایند را نشان می‌دهند.

14ـ الف) امیر i [TP لازم می باشد [CP که [TP ti [vP در را دوباره ti باز کند]]]].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب) استادان i [TP ضروری می باشد [CP که [TP ti [vP زودتر ti به رضا جایزه بدهند]]]].

پ) او i [TP ممکن می باشد [CP که [TP ti [vP با دقت ti اقدام کند]]]].

نمودار «15» بازنمایی اشتقاق جملة «11ـ الف» می باشد.

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: