مطالعه ارتقا و انجماد فاعل در زبان فارسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :انوشه با در نظر داشتن نمودار «35ـ ث» معتقد می باشد رویکردی که مبتنی‌بر حرکت نکردن گروه اسمی فاعل در طریقه بازبینی مشخصة اصل فرافکن گسترده به مشخص‌گر گره زمان می باشد، جملة «35ـ الف» را صورت بی‌نشان و روساختی می‌داند که در آن گروه اسمی فاعل (سهراب) در محل تولید خود پس از دو گروه قیدی دیگر («خوشبختانه» و «زیرکانه») تظاهر یافته‌می باشد. بااین‌حال، او تصریح می کند که نه‌تنها این ساخت در برابر جمله‌هایی مانند «35ـ پ» و «35ـ ت» بسیار نشان‌دار می باشد،‌ بلکه حتی نزد بیشتر فارسی‌زبانان چنین ساختی پذیرفتنی نیست و در فرایند عادی‌ گفتار تولید نمی‌گردد. دربارة جملة «35ـ ب» او تصریح می کند که گروه قیدی «زیرکانه» صرف‌نظر از پایگاه فاعل در آن به جایگاهی بالاتر از مرز گروه زمان ارتقا یافته و با در نظر داشتن اینکه پیش از گروه‌ قیدی فراتر «خوشبختانه» عیان اسمی [دانشجویان] برای بازبینی مشخصة [uFocus] ارتقا یافته بود، ‌این امکان بایستی برای متمم‌های اسمی کمیت‌نمای شناور در دو جملة «38ـ پ» و «38ـ ت» نیز فراهم می‌بود. او معتقد می باشد قائل‌ شدن به دو جایگاه متفاوت برای گروه اسمی فاعل در ساختار بند، یکی در مشخص‌گر گروه فعلی پوسته‌ای و دیگری در مشخص‌گر گروه زمان، می‌تواند فرق

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه