تکه ای از متن پایان نامه :

 

1        نتایج و بحث و مطالعه

مدل‌سازي اوليه با در نظر گرفتن غلاف براي جلوگيري از كمانش كلي طبق ظوابط گفته‌شده در بخش 4-1-2-1(براي به‌دست‌آوردن طول غلاف)انجام شده‌می باشد. سطح تماس غلاف و هسته برای شبیه‌سازی ماده مابین آن‌ها با تعریف interaction با رفتار بدون اصطکاک تعريف شده.

در مدل تک‌قطری برای اینکه قاب عملکرد مفصلی داشته‌باشد، در اتصال تیر و ستون که عضو مهاری به آن‌ها متصل نیست، بین تیر و ستون فاصله‌ای به اندازه دو سانتی‌متر هست و از نبشی برای اتصال آن‌ها بهره گیری شده. همچنین در هر دو مدل مرکز هندسی تیر و ستون و هسته هر سه از یک نقطه می‌گذرند.

پای ستون‌ها تکیه‌گاه مفصلی برای هر دو نوع شکل مهاربند مدل شده، و دوران آزاد می‌باشد. مقطع هندسی هستهH شکل و در تمام طول هسته سطح مقطع آن ثابت می‌باشد.

در مدل X شکل صفحه مرکزی به صورت مربعی با ابعاد 0.5در 0.5متر تعریف و برای اتصال هسته‌ها و صفحه یک شکاف به اندازه ضخامت صفحه در جان هسته‌ها در نظر گرفته شده‌می باشد. همچنین به دلیل وجود صفحه صلب در مرکز اتصالات هسته‌ها کمانش-که غلاف از آن ممانعت می کند- یک منحنی در مدل تک قطری به دو منحنی در مدل ضربدری تغییر می کند.

شكل‌هاي 5-1 و 5-2 قاب‌هاي مهاربندي شده قطري و ضربدري شكل اولیه را نشان می‌دهند.

 

مهاربند ضربدری بدلیل داشتن عضو فشاری وکششی بیشترین نیرویی که تحمل می کند می‌بایست، نزدیک به دو برابر مدل تک‌قطری باشد. بعد از واکاوی طبق خروجی نرم‌افزار و نتایج به دست‌آمده، غلاف و ماده مابین به خوبی مدل نشده. پس یکی از راه ‌حل‌ها حذف غلاف، با لحاظ کردن اثر آن- جلوگیری از کمانش مهاربند- می‌باشد.

برای لحاظ کردن اثر غلاف محورهای مختصات‌ محلی برای هر هسته طوری تعریف شده که راستای جان هستهu1، طول هسته u2 و عمود بر این دو u3 باشد و تغییرمکان هسته‌ها در راستای عمود بر هسته) u3=0 ( صفر در نظر گرفته شده‌می باشد.

همچنین طبق نمودارهای پوش‌اور، حداکثر نیروی قابل تحمل مدل ضربدری دو برابر مدل تک قطری نشده در حقیقت مدل ضربدری شکل عملا در فشار کار نکرده‌می باشد. با کوشش و خطاهای انجام شده مشخص گردید که دلیل این مشکل ضعف در مدلسازی و اتصالات هسته‌ها به صفحه صلب مرکزی می‌باشد. همانطورکه در شکل 5-3 نشان داده‌شده 4 هسته مهاربند در محل اتصال به صفحه مرکزی و اتصال به صفحات اتصال(gusset plate) به درستی متصل نشده و نیرو به گونه کامل به هسته‌ها انتقال نمی‌یابد. همین مشکل در مدل تک قطری بین اتصال هسته و صفحه اتصال هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

مطالعه رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدري شكل

 از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: